Följande allmänna villkor är tillämpliga på alla advokatbyråns uppdrag

God advokatsed

Adding Advice Advokatbyrå och dess anställda är skyldiga att följa god advokatsed i enligt med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Dessa innefattar bland annat krav på tystnads- samt lojalitetsplikt beträffande de ärenden vi handlägger. Advokatbyrån tillvaratar klienternas intressen i enlighet med god advokatsed och gällande rätt. Detta innebär en trygghet för våra klienter.

Sekretess

Advokatbyrån handlägger ärenden med full sekretess och lämnar inte ut några uppgifter till oberhöriga.

Handlingar och arkivering

Adding Advice Advokatbyrå förvarar inte originalhandlingar, utan dessa överlämnas alltid till klient. Handlingar akriveras i form av kopior i enlighet med god advokatsed samt lag.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

En klient som en konsument har rätt att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttivstnämn beträffande ekonomiska krav mot advokatbyrån eller tvist om arvode. Klienten måste dock först ha försökt nå en samförståndslösning. I enlighet med god advokatsed är advokatbyrån skyldig att följa nämndens utslag.