Advokatbyrån har mycket lång erfarenhet av arbete inom humanjuridik 

FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en skilsmässa uppkommer ofta många frågeställningar kring vårdnaden, barnens boende samt umgänget med barnen, och det kan uppstå ett flertal situationer där man behöver råd och stöd. Advokatbyrån har lång erfarenhet av både äktenskapsskillnader och vårdnadstvister och vi kan på bästa sätt bistå våra klienter med stöd och rådgivning under processen. Advokatbyrån biträder våra klienter vid processer i domstolar, men även vid upprättande av avtal utom rätta avseende reglering av vårdnad, boende och umgänge. Advokat Lottie Adding har flera års erfarenhet av arbetet med sådana ärenden, och vi svarar gärna på frågor om hur vi kan hjälpa Dig.

Testamente

Advokatbyrån kan även bistå med upprättande av testamente. Ett testamente är omgärdat av många formkrav och det är därför viktigt att få rätt hjälp när testamentet utformas. Ett testamente kan avse viss egendom eller all egendom man efterlämnar. Det som har speciella önskemål om fördelningen kan förordna detta i sitt testamente. Även den som inte har några legala arvingar men vill att egendomen skall tillfalla annan än Allmänna arvsfonden bör upprätta ett testamente.

BROTTMÅL

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten på begäran av den misstänkte. En misstänkt har rätt att få den advokat som han eller hon önskar som offentlig försvarare. Kostnaden för en offentlig försvarare ersätts oftast av staten. Advokat Lottie Adding åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och bevakar Dina rättigheter under såväl förundersökningen som en eventuell rättegång.

Målsägandebiträde

För de fall man blivit utsatt för vissa typer av brott har man som målsägande rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägarbiträde finns till för att stötta och tillvarata målsägandens intressen under förundersökningen och under rättegången. Har man blivit utsatt för ett brott som är föremål för utredning och vill ha hjälp av ett målsägarbiträde bör man meddela det till polis och åklagare. Samtliga medarbetare på advokatbyrån åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När det finns misstankar om att barn som blivit utsatta för brott kan tingsrätten förordna en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren ska tillvarata barnets intresse under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång. Den särskilda företrädaren har en speciell ställning, vilket innebär att man kan tillvarata barnets intressen utan vårdnadshavarnas medgivande, t.ex. vid förhör hos polis eller vid en läkarundersökning. Det är viktigt att den som utses till särskild företrädare är lämplig för att arbeta med barn. Samtliga medarbetare på advokatbyrån åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

FÖRSÄKRINGSRÄTT OCH SKADESTÅNDSRÄTT

Skadestånd kan bli aktuellt av många anledningar och utges av både myndigheter, företag och privatpersoner. Exempelvis kan nämnas fall då ersättning från försäkringsbolag, efter en trafikolycka eller annat olycksfall, blir aktuellt. Det kan i dessa situationer vara svårt att på egen hand utläsa vad man är berättigad till, och det kan då underlätta att ha ett ombud som bevakar dina intressen. Advokatbyrån har länge handlagd denna typ av ärenden och vi åtar oss gärna uppdrag i fråga om skadestånd vid trafikolycka eller vid annat olycksfall. I många fall ingår kostnaden för ett ombud i hemförsäkringen eller ersätts av försäkringsbolaget på annat sätt. Kontakta oss gärna för mer information.

SOCIALRÄTT

LVU, LPT och LVM

I samband med vissa socialrättsliga ärenden rörande lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) föreligger rätt till offentligt biträde i form av en advokat eller biträdande jurist där kostnaderna för det juridiska biträdet erläggs av staten. Som exempel på ärenden som omfattas av angivna lagar kan nämnas olika former av tvångsomhändertaganden avseende såväl barn som personer som lider av missbruk eller någon som är psykiskt sjuk. Samtliga medarbetare på byrån erhåller löpande uppdrag som offentligt biträde i ärenden rörande LVU, LVM och LPT. Är Du, Din familj eller någon bekant föremål för åtgärder enligt den socialrättsliga lagstiftningen är Du välkommen att kontakta advokatbyrån och vi kan då omgående kan avgöra om det föreligger möjlighet till förordnande av offentligt biträde. Vi handhar därvid samtliga kontakter med berörda myndigheter.

ASYL OCH UTLÄNNINGSRÄTT

Om man är i behov av skydd och söker asyl i Sverige kan Migrationsverket förordna ett offentligt biträde till den asylsökande. Både vuxna asylsökande och ensamkommande flyktingbarn kan ha rätt till ett offentligt biträde. Advokatbyrån har lång erfarenhet av dessa uppdrag och vi får löpande förordnanden från Migrationsverket. Det offentliga företräder den asylsökande vid den muntliga utredningen hos Migrationsverket och hjälper till med att föra en eventuell talan inför Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstol. I de fall då asylsökande barn kommer till Sverige finns ofta ett stor behov av extra stöd och hjälp vid processen och vid de särskilda frågeställningar som kan uppkomma om man saknar en legal vårdnadshavare i landet. Advokatbyrån har en stor erfarenhet av att arbeta med barn och av asylprocessen. Som asylsökande har man rätt att framföra önskemål om ombud, men vi åtar oss löpande även förordnanden direkt från Migrationsverket. Samtliga medarbetare på byrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde för asylsökanden.