Behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Adding Advice Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi samlar in personuppgifter om dig bland annat när du anlitar oss som ombud, eller när vi får ett förordnande från domstol om att företräda dig som offentligt biträde. De personer vars personuppgifter behandlas hos oss kallas för registrerade.

Såhär behandlar vi dina personuppgifter:
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga utifrån dessa ändamål, som till exempel: namn och personnummer, adress samt telefonnummer.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av dessa lagliga grunder:
- Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
- Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Adding Advice Advokatbyrå.
- För att fullgöra en rättslig förpliktelse, dvs. det finns lagar eller regler som gör att vi på Adding Advice måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.
- För att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, i egenskap av offentlig försvarare
- Intresseavvägning: Personuppgifter kan ibland behandlas av Adding Advice Advokatbyrå utan samtycke från den personuppgiftsregistrerade om Adding Advice Advokatbyrås intresse väger tyngre än den registrerades och behandlingen är nödvändig utifrån det aktuella ändamålet (t ex viss marknadsföring)
- Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.
- Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag samt advokatbyråer i kontorsgemenskap i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:
(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Adding Advice Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Adding Advice Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på lottie@addingadvice.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:
Adding Advice Advokatbyrå, Org-nr: 556688-3004
Postadress: Stora marknadsvägen 15, 12trp, 183 34 Täby
Telefon: 08-473 72 09
Hemsidan: www.addingadvice.se
Mail: lottie@addingadvice.se